Május 24.

Mindenekelőtt bevallom: számomra nagy csapás, hogy nem tud kitörni belőlem az a vulkán, amelyet Jézus helyezett szívembe. Elemészt Isten szeretete és a felebaráti szeretet.

Május 23.

Gyermekem, a tudomány - bár nagynak tűnik - szegényes dolog. Isten hatalmas titkához képest kevesebb még a semminél is.
Más utakon kell járnod. Tisztítsd meg szívedet minden földi szenvedélytől, alázd meg magad a porban és imádkozz! Így biztosan rátalálsz Istenre, aki derűt és békét ad neked ebben az életben, és örök boldogságot a másikban.

Május 22.

Ti jól tudjátok, hogy én óhajtom a halált és Isten szeretetét: vagy a halált vagy a szeretetet, hiszen az élet szeretet nélkül rosszabb a halálnál. Ó, gyermekeim, segítsetek nekem! Én meghalok és haláltusát vívok minden pillanatban. Minden álomnak tűnik, és nem tudom, merre bolyongok. Mikor jön el a perc, amikor én is énekelhetem: Istenem, ez az én örök nyugalmam az örökkévalóban?

Május 21.

Mindig, mindenben, minden körülmények között alkalmazkodj Isten akaratához! Ne félj! Ez a biztos út, amelyen át a mennybe juthatsz.

Május 20.

Az alázat és a szeretet együtt haladnak. Az egyik dicsőít, a másik szentté tesz.
Az alázat és a tisztaság Istenhez emel.

Május 19.

Mária áldott lelke galambként szállt föl szent testéből, és szeretett Fia keblén nyugodott meg.

Május 18.

Jézus Krisztus mennybemenetele után Mária folyton arra vágyott, hogy újra együtt lehessen szent Fiával. Isteni Gyermeke nélkül a legridegebb számkivetésben érezte magát. Azok az évek a leglassúbb és leggyötrelmesebb mártíriumot jelentették számára. A szeretet mártíriuma égette lassan életét.

Május 17.

Az Isten dicsőségére és a lélek üdvére fordított idő sohasem vész kárba.

Május 16.

Szűzanyám, mélyítsd el bennem azt a szerelmet, amely Őérte lángolt szívedben. Bennem, a nyomorultban, aki csodálom szeplőtelen fogantatásod titkát, és aki égek a vágytól, hogy ezáltal szívem megtisztulhasson és szerethessem az és és a Te Istenedet. Tisztítsd meg elmémet, hogy felemelkedhessen hozzá és szemlélhesse Őt, imádja és szolgálja lélekben és igazságban. Tisztítsd meg testemet, hogy méltó szentélye lehessen, amely magába tudja fogadni Őt a szentáldozatban.

Május 15.

A szent keresztségben újjászületve mi is viszonozzuk a hivatásunkból kapott kegyelmet, hogy követhessük Szeplőtelen Szűzanyánkat. Szenteljük magunkat rendíthetetlenül Isten ismeretének, hogy mindjobban megismerjük, szolgáljuk és szeressük Őt.

Május 14.

Gyermekem, te nem tudod, hogy mit terem az engedelmesség. Íme: egy IGENért, egy egyszerű IGENért: fiat secundum verbum tuum (legyen nekem a Te igéd szerint), hogy meglehessen Isten akarata, Mária a Magasságbeli anyjává lett, szolgálóleánynak vallotta magát, de megőrizte szüzességét, amely kedves volt Istennek éppúgy, mint neki. Azért az igenért, amelyet a csodálatosan szent Mária mondott ki, a világ megnyerte az üdvösséget, az emberiség megváltatott. Tegyük meg mi is mindig Isten akaratát és az Úrnak is mondjunk mindig IGENt.

Május 13.

Ne menj el az oltártól anélkül, hogy ne hullatnád a fájdalom és a szeretet könnyeit Jézusért, akit keresztre feszítettek a Te üdvösségedért!
A Fájdalmas Szűz ott áll majd melletted, Ő lesz édes ihletőd.

Május 12.

Emlékezz arra, hogy mit érzett szívében égi Édesanyánk a kereszt alatt. Keresztre feszített Fia előtt kővé meredt az iszonyatos fájdalomtól, de nem mondhatod, hogy elhagyta volna magát. Sőt, mikor szerette volna Őt jobban annál, mint akkor, amikor csak szenvedett és még csak sírni sem tudott.

Május 11.

Mária mindig új erények virágaival és illatával borítsa be lelkedet, és simogassa meg anyai kezével fejed. Kösd magad mindegyre jobban az égi Édesanyához, mert Ő a tenger, amelyen át az örök ragyogású homokpartok eljutnak a hajnal birodalmába.

Május 10.

Ne merüljetek el annyira Márta tevékenységében, hogy elfelejtsétek Mária csendjét vagy lemondását! A Szűz - aki békében végzi mindkét feladatát - álljon előttetek édes és ihlető példaként.

Május 9.

Mária az élet minden fájdalmát tegye számodra örömmé.

Május 8.

Az ember érző lény. Jézus anyja, Mária is - bár tudta, hogy Fia halálával megváltotta az emberiséget - sírt és szenvedett... és mennyit szenvedett!

Május 7.

Ó Mária, papok drága Édesanyja, minden kegyelem közvetítője és kiosztója, szívem mélyéből imádkozom Hozzád, könyörgök Hozzád és kérve kérlek, hogy ma, holnap és mindig adj hálát Jézusnak, méhed áldott gyümölcsének.

Május 6.

Ha Jézus megjelenik, mondjatok neki köszönetet, és ha rejtve marad, akkor is. Mindez a szeretet játéka.
A könyörületes és kegyes Szűz esdjen számotokra erőt az Úr kimondhatatlan jóságából, hogy ki tudjátok állni a szeretet próbáit, amelyeket ajándékba kaptatok. Kívánom, hogy Jézussal együtt fölérjetek a keresztre, és boldogan kiálthassatok föl Vele: "Consummatum est! - Beteljesedett!"

Május 5.

Mária legyen léted minden érve, és Ő téged az örök üdvösség biztos kikötőjébe vezet. A szent alázat erényében Ő álljon előtted édes ihletőként.

Május 4.

Mária legyen a csillag, aki megvilágítja utatokat, aki megmutatja a biztos utat a Mennyei Atyához. Ő legyen a horgony, amelyhez mind szorosabban kapcsolódtok a próbák idején.

Május 3.

Édes, szép Szűzanya, édes, kedves Szűzanya, olyan nagyon szép vagy! Ha a hit nem tartana másnak, az emberek istennőként tisztelnének. Szemed sugárzóbb a napnál, szép vagy Édes Szűzanya, dicsekszem veled, szeretlek... Jaj, segíts meg engem.

Május 2.

Édes Szűzanyám, én jobban szeretlek téged az ég és a föld minden teremtményénél... úgy értem, Jézus után... nagyon szeretlek.

Május 1.

Amikor elmegy az ember a Szűzanya egy képe előtt, így kell szólnia: "Köszöntelek, ó Mária! Vidd el Jézushoz köszöntésemet!"

Rendszeres olvasók