Október 31.

A türelem tökéletesebb, ha nem zavarja sürgetés. Ha a Jóisten meg akarja hosszabbítani a próba idejét, ne panaszkodjatok és ne akarjátok kifürkészni annak okát, hanem gondoljatok arra, hogy Izrael fiainak negyven éven át kellett vándorolniuk a pusztában, mielőtt az ígéret földjére tehették volna a lábukat.

Október 30.

Az örök békéért való lángolásunk jó és szent, de meg kell szelídítenünk azzal, hogy teljesen belenyugszunk Isten akaratába. Jobb megtenni Isten akaratát a földön, mint a mennyországot élvezni. "Szenvedni és meghalni" - ez volt Szent Teréz jelszava. Édes a tisztítótűz, amikor Isten szeretetéért szenvedünk.

Október 29.

A jócselekedetet megelőző harc olyan, mint az ünnepi zsoltárt megelőző antifóna.

Október 28.

Ha nyugodtak vagyunk, nem csak magunkat fogjuk megtalálni, hanem lelkünket is, és ezzel együtt Istent.

Október 27.

Isten lelke a béke lelke, és a legnagyobb szükségek idején, a fájdalom is eltölt nyugalommal, alázattal, bizakodással. Ez irgalmasságának ajándéka.
Az ördög lelke viszont ugyanebben a fájdalomban izgat, ingerel, elkeserít, kísért. Haragot szít ellenünk, miközben szeretettel kellene lennünk magunk iránt.
Ha tehát háborgat néhány gondolat, gondolj arra, hogy ez sohasem származik Istentől, hanem az ördögtől. Isten ugyanis nyugalmat ajándékoz neked, lévén Ő a béke lelke.

Október 26.

Ne veszítsd el bátorságodat, ha sokat dolgozol és csekély az eredmény. Ha belegondolnál, hogy egyetlen lélek mennyibe kerül Jézusnak, abbahagynád a panaszkodást.

Október 25.

Jól véssük emlékezetünkbe, amit az isteni Mester mond: a türelem által urai leszünk lelkünknek.

Október 24.

Jézus nyugodjon mindig szívedben, és engedje meg neked, hogy ott nyugodhass lábainál!

Október 23.

Az aggodalom az egyik legnagyobb csapda, amelybe az igazi erény és a vallásos buzgóság beleeshet. Úgy tűnik, mintha a jóra sarkallana, ehelyett azonban elhidegít, gátol, megakaszt, ezért minden helyzetben óvakodnunk kell tőle, különösen az imádságban.
Jó lesz emlékeznünk, hogy az imádság kegyelmei nem a föld vizei, hanem az égé, és ezért minden erőfeszítésünk sem elegendő, hogy elnyerjük azokat.  Nagyon nagy szorgalommal kell hozzákészülnünk, de mindig alázattal és nyugalomban. Ki kell tárnunk szívünket az ég felé, és onnan várni a mennyei harmatot.

Október 22.

A bölcs dicséri az erős asszonyt: "Tenyerében tartja az orsót" (Péld 31,19). Szívesen szólok ezekről a szavakról. Orsótok vágyaitok tömege. Minden nap szőttök egy kicsit, és a szálak egymásutánjából végül kirajzolódik majd a teljes kép. De vigyázzatok, hogy ne siessetek, mert összegubancoljátok a fonalat és csomók keletkeznek. Haladjatok ezért folyamatosan, és bár lassan juttok előre, nagy utat fogtok bejárni.

Október 21.

Nem szabad elveszíteni a bátorságot! Ha a lélek mindent megtesz azért, hogy javuljon, az Úr végül megjutalmazza, és egyszer csak kivirágoztat benne minden erényt, és olyan lesz, mint egy virágba borult kert.

Október 20.

Ne háborgassa lelkedet az emberi igazságtalanság szomorú látványa! A dolgok rendjében ennek is megvan a maga értéke. Isten irgalmassága egy napon, meglátod, győzelmet arat. Diadalmaskodik felette.

Október 19.

Derűs béke áradjon szét lelkedben, ha arra gondolsz, hogy egy végtelenül jó Atya szolgálatában állsz. Ő olyan gyengéd, hogy leereszkedik teremtményéhez, hogy fölemelje, és magában saját teremtményévé alakítsa.
Űzd el a szomorúságot, mert a bánat azok szívébe rak fészket, akik a világ dolgaihoz ragaszkodnak.

Október 18.

Jézus mindig legyen veletek, és tegyen mind méltóbbá benneteket arra, hogy szeretetéért szenvedni tudjatok.

Október 17.

Ami a lelki próbákat illeti, amelyek elé Isten Atyai jósága állít téged, kérlek, légy béketűrő és nyugodt! Szenvedj, igen, de légy türelemmel. Szenvedj, de ne félj, mert Isten veled van, és te nem bántod Őt, hanem szereted. Szenvedj, de hidd is, hogy maga Jézus szenved benned, érted és veled. Jézus nem hagyott el, amikor elfutottál tőle, még kevésbé hagy el most és az elkövetkezőkben, amikor szeretni akarod.
Isten mindent visszautasíthat egy teremtményben, mert mindenben van valami romlottság, de azt az őszinte vágyat, hogy szeretni akarod Őt, soha nem utasítja el. Tehát, ha másért nem tudod magad meggyőzni a mennyei kegyelemről, és nem vagy biztos abban, akkor legalább ez legyen neked bizonyosság. Nyugodj meg és örülj!

Október 16.

Ne felejtsétek el gyermekeim, hogy én ellensége vagyok a haszontalan vágyaknak, nem kevésbé a veszélyes és rossz vágyaknak. Mert lehet bár jó az, amire vágyunk, a vágy mindazonáltal mindig hibákat rejt, különösen, amikor szertelen buzgalommal keveredik. Isten nem ezt a jót kéri, hanem egy másikat. Azt akarja, hogy abban maradjunk meg.

Október 15.

Nem szabad erőszakosan cselekedni, mert így semmit sem érünk el. Keresztényi körültekintésre van szükség.

Október 14.

Szegény szerencsétlenek azok a lelkek, akik belevetik magukat a világ forgatagába. Minél jobban szeretik a világot, minél több szenvedélyük lesz, minél nagyobb vágy ég bennük, annál kevésbé lesznek képesek terveik megvalósítására. Nyugtalanság, türelmetlenség, szörnyű ellentétek feszítik szét szívüket, amely nem szeretetben, nem szent szeretetben dobog.
Imádkozzunk ezekért a szerencsétlen, nyomorult lelkekért, hogy Jézus bocsásson meg nekik és végtelen irgalmával vonja őket magához.

Október 13.

Te azon vagy, gyermekem, hogy megtaláld a legfőbb Jót. De hát valójában benned van: odahelyez téged a csupasz keresztre, erőt lehel beléd, hogy elviseld az elviselhetetlen mártíriumot és szeretetet, hogy fájdalmasan szeresd Istent. Nem vagy elveszett és elhagyott, mert Ő ott van melletted. A jövő miatt sem kell aggódnod, mivel a jelen állapot a szeretet keresztre feszítése.

Október 12.

Ne fáradozz olyan dolgokkal, amelyekből zavar és szomorúság születik. Egyetlen dologra van szükség: fölemelni a lelket és szeretni.

Október 11.

Ne aggódj a lelkedért! A Mennyei Vőlegény magához hasonlóvá akar tenni: játszik veled, szeret, próbára tesz téged. Jézus figyelemmel kíséri lelkiállapotodat és jóakaratodat. Nem tehetetlenségedet nézi, hanem a jóakaratot. És elfogadja és megjutalmazza. Légy tehát nyugodt.

Október 10.

Lelkedet illetően légy nyugodt és bízd magad mindjobban Jézusra! Szedd össze minden erődet, hogy mindig és mindenben Isten akaratához igazodhass, akár kellemes az, akár kellemetlen. Ne sürgesd a holnapot!

Október 9.

Kérlek, ne aggódj azért, hogy én szenvedek és szenvedni fogok, mert a szenvedés - bármily nagy legyen is -, örömöt szerez a léleknek, ha arra a jóra tekintünk, ami ránk vár.

Október 8.

Semmi különös kivetnivalót nem találok benned, hacsak nem azt a meglehetősen kínos nyugtalanságot, amitől nem tudod átérezni a kereszt teljes édességét. Javítsd ki ezt magadban, és tégy úgy, ahogyan eddig, mert jól cselekszel.

Október 7.

Úgy érzem, hogy meghasad a szívem, amikor szenvedéseidről hallok, és mindent megtennék, hogy csillapítsam azokat. De miért háborogsz? Miért tombolsz? Elég, gyermekem! Jézus soha nem ajándékozott neked annyi ékszert, mint most. Sohasem voltál olyan kedves Jézusnak, mint most. Mitől félsz tehát, mitől reszketsz és rémüldözöl? Félelmed olyan, mint a gyermeké anyja karjaiban. Buta és hasztalan félelem hát a tiéd.

Október 6.

Tanúságtételed önmagad örökös föláldozása legyen: gyengéden megjelenni mindenütt és olyannak lenni, mint Isten mosolya.

Október 5.

Űzd el messzire a tétovázásokat és szorongásokat, merülj el békében szeretett Urunk fájdalmaiban.

Október 4.

Ha lassan is, de mindig haladunk. Ameddig jó és határozott érzés visz, csak jó irányba mehetünk. Nem, kedves gyermekeim, az erény gyakorlásához nem kell mindig mindenre figyelned. Ez igazán összezavarná és túlbonyolítaná gondolataitokat és cselekedeteiteket.

Október 3.

Ne nyugtalankodj, ha nem tudsz elmélkedni, áldozni, ha nem tudsz foglalkozni minden vallásos gyakorlattal. Próbálkozz addig máshogyan, hogy megmaradhass az Úrral való egységben. Szent akarattal, fohászokkal, lelki áldozatokkal pótold azt, amire most nem vagy képes!

Október 2.

Véssétek emlékezetetekbe, hogy Isten bennünk van, amikor a kegyelem állapotában vagyunk, és úgymond kívül van akkor, amikor bűnben vagyunk. Angyala azonban nem hagy el bennünket soha... Ő a legőszintébb és legbiztosabb barátunk, ha rossz életmódunkkal igaztalanul meg nem szomorítjuk.

Október 1.

Egyszerűen járjatok az Úr útján és ne háborgassátok lelketeket! Gyűlölnötök kell gyarlóságaitokat , de maradjatok nyugodtak, ne ágáljatok. Legyetek türelemmel; ezeket a hibáitokat a szent megalázkodás javatokra fordítja. Türelem nélkül, gyermekeim, tökéletlenségeitek nemhogy elapadnának, de egyre inkább csak növekednek, mivel semmiben sem egyesülnek annyira hibáink, mint a türelmetlenségben.

Rendszeres olvasók